لیست فایل ها - صفحه 2

برنامه زمانبندی اجرای ویلای اسکلت فلزی 3 طبقه با استخر - 12 ماهه (2طبقه+همکف)

برنامه زمانبندی اجرای ویلای اسکلت فلزی 3 طبقه با استخر - 12 ماهه (2طبقه+همکف) | تعداد صفحات: 25 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: VISIO

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأخیرات ریالی و فیزیکی پروژه ایستگاه، هواکش و تونل مترو توحید (کامل)

تأخیرات ریالی و فیزیکی پروژه ایستگاه، هواکش و تونل مترو توحید (کامل) | تعداد صفحات: نامشخص | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 248,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی

برنامه زمانبندی پروژه ساخت پارکینگ طبقاتی سه طبقه بتنی | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 1 طبقه - 3 ماهه

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 1 طبقه - 3 ماهه | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: VISIO

قیمت : 102,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 7طبقه 17ماهه (5طبقه+همکف+زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 7طبقه 17ماهه (5طبقه+همکف+زیرزمین) | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 68,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 8طبقه-16ماهه سقف کوبیاکس (6طبقه+همکف+زیرزمین)

زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 8طبقه-16ماهه سقف کوبیاکس (6طبقه+همکف+زیرزمین) | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه - 9 ماهه (1 طبقه + همکف)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه - 9 ماهه (1 طبقه + همکف) | تعداد صفحات: 18 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 74,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5طبقه 14ماهه (3طبقه+همکف+زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5طبقه 14ماهه (3طبقه+همکف+زیرزمین) | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 73,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5طبقه - 17ماهه (4طبقه+زیرزمین)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 5طبقه - 17ماهه (4طبقه+زیرزمین) | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 92,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی 4طبقه 16ماهه (3طبقه+زیرزمین) با باغچه | تعداد صفحات: 76 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MPP/MSP

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه - 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین)

برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه - 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین) | تعداد صفحات: 1 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی اجرای ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه - 36 ماهه (5طبقه+نیم طبقه+همکف+7طبقه زیرزمین)

برنامه زمانبندی اجرای ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه - 36 ماهه (5طبقه+نیم طبقه+همکف+7طبقه زیرزمین) | تعداد صفحات: 2 | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MPP/MSP

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا